Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy (PDF)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU „ZOŚKA” W WARSZAWIE

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed lekcjami i po nich, stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju dziecka, umożliwienie wypoczynku oraz odpowiednich warunków do nauki własnej.

2. Do zadań świetlicy należy:

 • zapewnienie właściwych warunków do wypoczynku i relaksu,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
 • rozwijanie samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i zdrowego stylu życia,
 • pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do nauki własnej,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,
 • organizacja posiłków w stołówkach szkolnych.

II. ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY

1. Każdemu wychowawcy powierza się grupę wychowanków.
2. Wychowawca grupy odpowiada za organizację oraz jakość i efekty pracy w swojej grupie wychowawczej.
3. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy swojej grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wychowawca opiekuje się i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich dzieci przebywających w świetlicy w godzinach pracy wychowawcy określonych harmonogramem.
5. Szczegółowy zakres zadań określa Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 163, który jest integralną częścią umowy o pracę.

III. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas 0 – VI Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie.
2. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 18.00.
3. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie przez rodzica (prawnego opiekuna) karty zgłoszenia w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
4. Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy zawiera: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, imiona i nazwiska, adres zamieszkania i numery telefonów kontaktowych do rodziców (prawnych opiekunów), informacje dodatkowe o dziecku (np. o chorobie przewlekłej, kalectwie, wadach rozwojowych, itp.), oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie  publikowania nazwiska i wizerunku dziecka na stronie internetowej Szkoły. Karta zgłoszenia zawiera również deklarację rodziców (prawnych opiekunów) dotyczącą sposobów powrotu dziecka do domu (imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy, zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do uaktualniania danych zawartych w karcie zgłoszenia w przypadku ich zmiany.
6. Każda zmiana dotycząca powrotu dziecka do domu wymaga pisemnego oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna). Oświadczenie to zostaje umieszczone w dokumentacji świetlicy. Oświadczenia wyrażone w rozmowie telefonicznej nie są uwzględniane.
7. Rodzic, który w karcie zgłoszenia wyraził zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy, odebranie go przez rodzeństwo lub inne osoby, bierze odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze ze szkoły do domu.
8. Uczniowie przyprowadzani są do świetlicy przez rodziców (przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych) lub przez nauczyciela, który w danym dniu ma z uczniami ostatnią lekcję.
9. Na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zbiórki harcerskie, itp.) uczniowie wychodzą ze świetlicy pod opieką osoby prowadzącej te zajęcia (nauczyciela, instruktora, itp.). Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za uczniów.
10. Wychowawca świetlicy ma obowiązek odnotowania na liście obecności godziny przyjścia dziecka do świetlicy oraz jej opuszczenia.
11. Wychowawca świetlicy ma obowiązek sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się po dziecko została do tego upoważniona przez jego rodziców (prawnych opiekunów) w karcie zgłoszenia.
12. Osoby odbierające dzieci sześcioletnie przebywające w salach świetlicy na I piętrze zobowiązane są do osobistego zgłaszania się po dzieci.
13. Osoby odbierające ze świetlicy uczniów siedmioletnich oraz starszych mogą korzystać z wideofonu zainstalowanego w szatni szkolnej. Osoba korzystająca z wideofonu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie pokonywania drogi ze świetlicy do szatni.
14. Wychowawca ma prawo poprosić osobę zgłaszającą się po dziecko, która korzysta z wideofonu, do osobistego zgłoszenia się do świetlicy w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących tożsamości tej osoby.
15. Wychowawcy realizują zadania wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy oraz szczegółowego planu tygodniowego.
16. Zajęcia w świetlicy odbywają się zgodnie z ramowym planem dnia (załącznik nr 1).
17. Wychowankowie świetlicy jedzą obiad w stołówce szkolnej pod opieką wychowawców o godz. 12.00, 13.00 i 13.45.
18. Wychowawcy świetlicy pełnią dyżury w stołówkach szkolnych w czasie przerwy obiadowej o godz.12.30 oraz w stołówce dla klas starszych o godz. 13.45.

IV. ZASADY POBYTU UCZNIÓW W ŚWIETLICY

1. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

 • udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy,
 • swobodnych gier i zabaw indywidualnych i grupowych zgodnych ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami,
 • korzystania z gier, zabawek, sprzętu sportowego i innego wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • otrzymania indywidualnej pomocy w nauce ze strony wychowawców,
 • do odrobienia lekcji i nauki własnej w odpowiednich warunkach.

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek:

 • przestrzegać zasad zachowania obowiązujących w świetlicy (załącznik nr 2)
 • stosować się do poleceń wychowawców,
 • kulturalnie zachowywać się wobec wychowawców i kolegów,
 • szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy,
 • dbać o porządek i wystrój świetlicy,
 • systematycznie brać udział w zajęciach,
 • za każdym razem zgłaszać wychowawcy swoje przyjście do świetlicy oraz fakt jej opuszczenia,
 • nie wychodzić z pomieszczeń świetlicy bez zgody wychowawcy.

3. Uczniowie wyróżniający się aktywnym uczestnictwem w zajęciach świetlicowych oraz kulturalnym zachowaniem otrzymują nagrody w formie:

 • pochwały udzielonej przez wychowawcę wobec wszystkich dzieci,
 • pochwały przekazanej rodzicom,
 • drobnego upominku rzeczowego.

4. Wobec uczniów naruszających zasady regulaminu stosowane są kary przewidziane w Kodeksie zachowania ucznia.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów uczęszczających do świetlicy mają prawo douzyskania informacji o pobycie dziecka w świetlicy – jego zachowaniu, postępach, udziału w zajęciach,  problemach wychowawczych.
2. Informacje o uczniu wychowawcy przekazują rodzicom osobiście (w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej), a w przypadku braku takiej możliwości – w formie pisemnej.
3. Kierownik świetlicy przyjmuje rodziców w godzinach pracy (harmonogram pracy kierownika świetlicy znajduje się na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły).
4. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej punktualne odebranie dziecka rodzic powinien telefonicznie zawiadomić o tym wychowawcę świetlicy i ustalić z nim dalszy sposób postępowania.
6. Rodzic, który podjął decyzję o nieodrabianiu przez dziecko lekcji w świetlicy powinien poinformować o tym wychowawców świetlicy osobiście lub w formie pisemnej.
7. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących zgłoszenia, przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy zawartych w punkcie II niniejszego regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

RAMOWY PLAN DNIA
7.00-8.00 – zbiórka, zabawy dowolne dzieci zgodne z ich potrzebami i upodobaniami
8.00-9.00 – zajęcia wspomagające rozwój intelektualny dzieci: rozrywki umysłowe, zajęcia czytelnicze, zabawy dydaktyczne, pomoc w nauce
9.00-9.30 – zajęcia programowe wynikające z planu pracy świetlicy
9.30-9.45 – śniadanie
9.45-10.15 – zabawy dowolne dzieci zgodne z ich potrzebami i upodobaniami
10.15-11.00 – zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci (plastyczne, muzyczne, ruchowe, literackie, przyrodnicze, itp.)
11.00–12.00 – zabawy dowolne dzieci zgodne z ich potrzebami i upodobaniami
12.00-14.00 – obiad, zabawy dowolne dzieci (zabawy tematyczne, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, rozrywki umysłowe, czytanie prasy dziecięcej)
14.00–14.45 – odrabianie lekcji
14.45-15.30 – zajęcia rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu lub korytarzu szkolnym
15.30-16.00 – zajęcia programowe wynikające z planu pracy świetlicy
16.00-16.45 – zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci
16.45-17.00 – porządkowanie świetlicy
17.00-18.00 – zabawy dowolne dzieci zgodne z ich potrzebami i upodobaniami

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W ŚWIETLICY
1. Po wejściu do świetlicy należy zgłosić się do wychowawcy dyżurującego przy biurku.
2. Plecak ustawiamy na półce.
3. Śniadanie spożywamy przy stole przeznaczonym do tego celu.
4. Po picie zgłaszamy się z własną butelką.
5. Telefonów komórkowych używamy tylko w celu przeprowadzenia rozmowy, nie wykorzystujemy ich do zabawy.
6. Nie przynosimy do świetlicy przedmiotów o dużej wartości materialnej lub emocjonalnej.
7. Lekcje odrabiamy o godz. 14.00.
8. Gdy chcesz wziąć grę, zgłaszasz się z nią do wychowawcy.
9. Jeśli potrzebujesz wyjść ze świetlicy do toalety, biblioteki czy sklepiku, pytasz o to wychowawcę przy biurku w sali, gdzie jest lista obecności. Wychodząc zakładasz na rękę „frotkę”, którą po powrocie odkładasz na miejsce i pokazujesz się osobie, która zezwoliła Ci na wyjście.
10. Przed wyjściem do domu zgłaszasz się u wychowawcy, który odnotowuje godzinę wyjścia na liście obecności.