Lato w mieście

Warszawski Program „Lato w Mieście” w 2017 roku w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Zapisy na wolne miejsca do Warszawskiego Programu
„Lato w Mieście 2018”

Zgodnie z harmonogramem Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” zapisy na wolne miejsca rozpoczynają się  21 czerwca 2018 roku od godziny 12.00.
Zapisy na wolne miejsca będą trwały przez cały okres trwania wakacji tj. do 31 sierpnia 2018 roku. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy wypełnili kartę kwalifikacyjną w  elektronicznym systemie zapisów – za pośrednictwem strony internetowej  https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl  – w terminie  od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku,  ale nie dokonali  do 18 czerwca 2018 roku potwierdzenia woli uczestnictwa  w szkole do której uczeń został zakwalifikowany,  w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca  do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinni:

 1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od 21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00 na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
 2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę podać numer Pesel dziecka, na podstawie, którego zostanie wygenerowana karta kwalifikacyjna;
 3. Po wygenerowaniu karty kwalifikacyjnej przez szkołę rodzic / prawny opiekun składa podpis;
 4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
 5. Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi  do szkoły potwierdzenie dokonania ww.  opłaty  lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy w terminie od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku w elektronicznym systemie zapisów (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) nie wypełnili karty kwalifikacyjnej, w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu   „Lato w Mieście 2018” powinni:

 1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od 21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00   na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
 2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce, przez szkołę, upoważniony pracownik w szkole, wprowadza dane o dziecku do elektronicznego systemu zgłoszeń;
 3. Po wprowadzeniu niezbędnych danych osoba wypełniająca generuje wersję papierową karty, na której rodzic / prawny opiekun składa podpis;
 4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
 5. Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi do szkoły potwierdzenie dokonania ww. opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

Szanowni Państwo,

informacje o zakwalifikowaniu na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” można uzyskać – od 7 czerwca 2018 roku, od godz. 16:00 – poprzez zalogowanie się do elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych na Warszawski Program ”Lato w Mieście 2018” proszeni są o potwierdzenie w terminie od 8 czerwca 2018 roku, od godz. 8:00 do 18 czerwca 2018 roku do godz. 15:00 woli uczestnictwa w ww. Programie – poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany – pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki na numer konta ww. szkoły. Uczniowie zwolnieni w ciągu roku szkolnego 2017/2018 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.

Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Lato w Mieście 2018”.

Zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 16:00 zostaną przekazane za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) informacje, o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”

Harmonogram zapisów na  Warszawski Program „Lato w Mieście 2018’
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
17 maja
godzina 12.00
29 maja
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
7 czerwca
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
7 czerwca
godzina 16.00
18 czerwca godzina 12.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)
8 czerwca godzina 8.00 18 czerwca godzina 15.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato                         w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia                           o zwolnieniu z opłatPotwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia                               w Programie
19 czerwca
godzina 16.00
Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
21 czerwca
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
21 czerwca
godzina 12.00
31 sierpnia Zapisy na wolne miejsca


Szanowni Rodzice, 

od 17 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. do godz. 12:00 trwa rejestracja kart kwalifikacyjnych uczestników Programu “Lato w mieście 2018”. Po dokonaniu rejestracji karty, do 29 maja 2018 r. do godz. 12:00 jest możliwość edycji karty, poprzez logowanie się na konto utworzone podczas rejestracji. Po tym terminie karta zostanie zatwierdzona w systemie.

W dniu 7 czerwca 2018 . o godz. 16:00 w systemie, po zalogowaniu się na konto, będą widoczne wyniki zapisów oraz będzie możliwość pobrania karty kwalifikacyjnej.

W terminie od 8 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. należy potwierdzić wole uczestnictwa w Programie “Lato w mieście” dostarczając kartę kwalifikacji oraz potwierdzenie opłaty za żywienie lub zaświadczenia
o zwolnieniu z opłat, jest to warunek przyjęcia do Programu “Lato w mieście”. 

Uwaga!
z warszawskiego programu „Lato w Mieście 2018” mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie.

Dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnych 2017/2018 prowadzanych przez m.st. Warszawę, mają zapewnione w czasie wakacji miejsce w swoim lub w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy. 


Oferta zajęć w trakcie akcji „Lato w Mieście 2018”
w Szkole Podstawowej nr 163 w Warszawie

Potwierdzeniem zapisu dziecka na “Lato w Mieście 2018”, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie do 18 czerwca 2018 do godziny 12.00. Opłatę w wysokości 35 zł za jeden turnus – 5dni (7 zł za jeden dzień – obiad i podwieczorek) należy wpłacić na rachunek bankowy:

78 1030 1508 0000 0005 5076 1076.

W treści przelewu należy wpisać:

 „opłata za żywienie na Lato w Mieście 2018 – imię i nazwisko dziecka, numer/y turnusu i termin”

 • Turnus I (25 czerwiec 2018 – 29 czerwiec 2018) Grażyna Pabudzińska – koordynator
 • Turnus II (2 lipiec 2018 – 6 lipiec 2018) Grażyna Pabudzińska – koordynator
 • Turnus III (9 lipiec 2018 – 13 lipiec 2018) Grażyna Pabudzińska – koordynator
 • Turnus IX (20 sierpień 2018 -24 sierpień 2018) Katarzyna Kowalska – koordynator
 • Turnus X (27 sierpień 2018 -31 sierpień 2018) Katarzyna Kowalska – koordynator

Cel główny Programu

Zapewnienie warszawskim uczniom atrakcyjnego, bezpiecznego wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań w czasie wakacji.

Cele szczegółowe:

 1. Zapewnienie uczniom pozostającym w mieście w czasie wakacji opieki połączonej z ofertą pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
 2. Organizacja zajęć rozwijających aktywność fizyczną uczniów.
 3. Tworzenie warunków do realizacji zainteresowań uczniów i rozbudzania ciekawości poznawczej.
 4. Organizowanie zajęć budujących więzi z miastem, dzielnicą, osiedlem.
 5. Stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć specjalistycznych dla uczniów, z uwzględnieniem uczniów zdolnych   i szczególnie zainteresowanych różnymi dziedzinami nauki i kultury.
 6. Zapewnienie dostępności ofert dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, włączanie ich do grup rówieśniczych.
 7. Organizacja atrakcyjnych zajęć artystycznych, naukowych i społecznych.

 

Propozycje zajęć dla dzieci.

Jak bezpiecznie spędzać wolny czas?

 • gry i zabawy na świeżym powietrzu
 • bezpieczne zabawy na boisku szkolnym
 • gry i zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego
 • konkursy tematyczne związane z bezpiecznym wypoczynkiem
 • gry i zabawy ruchowe
 • gra w dwa ognie
 • turniej tenisa stołowego
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • turniej mini piłki siatkowej
 • turniej halowej piłki nożnej
 • „Sport to zdrowie „ – zabawy ruchowe na sali gimnastycznej

Jak twórczo spędzać wolny czas?

 • wyjścia do kina, oraz przedstawienie teatralne,
 • zajęcia sportowe na sali gimnastycznej,
 • zajęcia sportowe na kręgielni,
 • gra w kręgle
 • zajęcia na pływalni,
 • cykl codziennego 20 minutowego czytania książek,
 • prace plastyczne ,,Przyjaciele z lektury’’
 • zabawy taneczne,
 • dziecięce karaoke, kalambury, itp
 • „Namalujmy dźwięki”- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem dziecięcej składanki utworów muzycznych,
 • Wirtualny świat zaprasza – zajęcia w pracowni komputerowej.
 • Rękodzieło artystyczne dla dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia twórcze – Kolorowe stempelki
 • Zabawy matematyczne.
 • Zabawy muzyczne
 • Zabawy i konkursy sportowe.

Grażyna Pabudzińska
Katarzyna Kowalska


Wykaz  placówek realizujących Warszawski Program
„Lato w Mieście 2018”
w formie wakacyjnych  placówek edukacyjnych

 

w okresie od 25.06.2018 r. do 27.07.2018 r. 

 • Szkoła Podstawowa nr 72
  gen. L. M. Paca 44
  nr tel. 22 277 14 30
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135
  G. Przemyka 5
  nr tel. 22 671 33 72
 • Szkoła Podstawowa nr 143
  Al. Stanów Zjednoczonych 27
  nr tel. 22 617 72 32

w okresie od 25.06.2018 r. do 13.07.2018 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 163
  Osiecka 28/32
  nr tel. 22 277 14 42

w okresie od 30.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 60
  Zbaraska 3
  nr tel. 22 810 28 82

w okresie od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 375
  gen. R. Abrahama 10
  nr tel. 22 671 08 42

w okresie od 13.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 373
  Angorska 2
  nr tel. 22 617 57 24
 • Szkoła Podstawowa nr 397
  Afrykańska 11
  nr tel. 22 617 68 03

w okresie od 20.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 163
  Osiecka 28/32
  nr tel. 22 277 14 42

Wykaz placówek wychowania pozaszkolnego, które będą realizowały
Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”
w formie wakacyjnych placówek specjalistycznych

 w okresie od 25.06.2018 r. do 27.07.2018 r.

 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, ul. J. Dwernickiego 29 A
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, ul. M. Pawlikowskiego 3

w okresie od 30.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, ul. Kwatery Głównej 11
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. A. Nobla 18/26

w okresie od 20.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2, ul. Wał Miedzeszyński 397
Harmonogram zapisów na Warszawski  Programu “Lato w Mieście 2018”.
 
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
17 maja
godzina 12.00
2
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
7 czerwca
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
7 czerwca
godzina 16.00
18 czerwca
godzina 12.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)
8 czerwca godzina 8.00 18 czerwca
godzina 15.00
Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie
19 czerwca
godzina 16.00
Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
21 czerwca
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
21 czerwca

godzina 12.00

31 sierpnia Zapisy na wolne miejsca
Zapisy uczestników na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” odbywają się przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl 

 


Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy
04 – 393 Warszawa ul. Siennicka 40

Termin prowadzenia zajęć: 25.06 – 31.08.2018 r.

PROPOZYCJE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Lp.

Obiekt

Program

(rodzaj proponowanych zajęć)

Dni i godziny prowadzonych zajęć Grupy wiekowe uczestników
1. Pływalnia „Wodnik”
ul. Abrahama 10
tel. 22 673 82 00
– nauka i doskonalenie pływania
– pływanie rekreacyjne
– gry, zabawy w wodzie
25.06 – 10.08.2018
poniedziałek – piątek
w godz. 09.00 – 12.00
7 – 19 lat (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
2. Pływalnia „Szuwarek”
ul. Kwatery Głównej 13
tel. 22 879 77 51
– nauka i doskonalenie pływania
– pływanie rekreacyjne
– gry, zabawy w wodzie
25.06 – 27.07.2018
13.08 – 31.08.2018
poniedziałek – piątek
w godz. 09.00 – 12.00
7 – 19 lat (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
3. Hala „Saska”
ul. Angorska 2
tel. 22 672 60 77                
Udostępnienie dużej sali sportowej oraz drobnego sprzętu sportowego 25.06 – 24.08.2018
poniedziałek- piątek
w godz. 09.00 – 12.00
7 – 19 lat (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
4. Hala „Saska”
ul. Angorska 2
 tel. 22 672 60 77                
Udostępnienie kręgielni 16.07 – 24.08.2018
poniedziałek – piątek
w godz. 13.00 – 15.00
7 – 19 lat (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Koordynator programu w OSiR tel. 22 870 13 27 w 116.

PROPOZYCJE DLA UCZESTNIKÓW INDWIDUALNYCH

Lp.

Obiekt

(adres, telefon, osoba odpowiedzialna)

Program

(rodzaj proponowanych zajęć)

Dni i godziny prowadzonych zajęć Grupy wiekowe uczestników
1. Pływalnia „Wodnik”,
ul. Abrahama 10
tel. 22 673 82 00
– nauka i doskonalenie pływania

– pływanie rekreacyjne

– gry, zabawy w wodzie

25.06 – 10.08.2018
poniedziałek – piątek
w godz. 13.00 – 15.00
7 – 19 lat (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
2. Pływalnia „Szuwarek”
ul. Kwatery Głównej 13
tel. 22 879 77 51
– nauka i doskonalenie pływania

– pływanie rekreacyjne

– gry, zabawy w wodzie

25.06 – 27.07
oraz
13.08 – 31.08.2018
poniedziałek – piątek
w godz. 13.00 – 15.00

7 – 19 lat (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)